س ودابوست

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (اصلاحیه) 95/6/1. سدید یک بمب هدایت شونده است که می تواند در صورت لازم به سمت هدف گلاید (پرواز بدون نیاز به موتور) کند

2023-02-07
    مصادر ووظائف ونقص فيتامينات ه و ك
  1. دانلود
  2. سداب، گیاهی علفی بومی قاره اروپاست
  3. س
  4. مجموعه: اخبار حوادث
  5. على اكبر مهدى پور